by Orderfy AB

Allmänna villkor


1. TJÄNSTEN

1.1
Orderfy skall tillhandahålla onlineorder till restaurang. Kunder skall beställa och betala via Orderfys beställningssida antingen separat eller via restaurangens hemsida och övriga tillgängliga plattformar för restaurangen. Kunden betalar till Orderfys betalpartner och hämtar sin mat i restaurangen enligt anvisning i orderbekräftelse.

1.2
Kunden ska vara aktiv på startdatumet specificerad i avtalet. Om kunden inte är aktiv så kommer Orderfy AB att fakturera 2000 SEK ex moms för arbetet av inlagda meny.
Med aktiv menas med att kunden skall börja ta emot onlinebeställning från gäster.

1.3
Orderfy hjälper kunden med att skapa restaurangen och menyn för att komma igång att använda systemet. Orderfy visar även kunden i början hur detta kan göras i framtiden för att uppdatera rätter, priser, öppettider m.m.

Om kunden trots tillgång utbildning och upplärning vill göra uppdateringar med Orderfys hjälp tillkommer en kostnad för detta:
08-17: 790 kr/tim mån-fred
17-20: 1 185 kr/tim mån-fredag
20-08: 1 580 kr/tim (samt helger)
08-20: 1 580 kr/tim lörd-sönd och helger

2. UTRUSTNING

2.1
Restaurangen ansvarar att denne har hårdvara som behövs och är ansluten till internet för att hantera ordrar enligt avtal.

3. RESTAURANGENS LEVERANSANSVAR

3.1
Restaurang ansvarar att leverera alla produkter till kunden enligt orderbekräftelse. Om restaurangen på något sätt missar och ej levererar alla produkter till kunden, skall kunden ta kontakt och lösa detta direkt med restaurangen.

Om kunden reklamerar restaurangens produkt skall kunden lösa detta genom att kontakta restaurangen.

Orderfy ansvarar inte på något sätt för fel vid leveranser mot order.

3.2
Restaurang ansvarar fullfölja order från kund. Om restaurang missar order leder detta till att restaurangen ansvarig att betala ordens provisionskostnader till Orderfy.

4. BETALNINGSVILLKOR

4.1
Orderfys provision beräknas på försäljningsintäkterna (inkl moms) genererade av försäljning som skett genom Orderfys onlinetjänster. Utöver provision tillkommer lagstadgad mervärdesskatt på provisionen.

4.2
Det belopp Orderfy skall debitera restaurang beräknas enligt nedan:

Summering av alla onlineorder som restaurangen har haft under den aktuella perioden multiplicerat med överenskommen transaktionsavgift samt andra skulder som restaurangen är skyldig Orderfy.

Debitering sker via autogiro och fakturaunderlag skickas digitalt till restaurangen.

5. SEKRETESS

5.1
Orderfy lämnar endast ut uppgifter till tredje man i den utsträckning och omfattning som skäligen erfordras för att Orderfy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Partneravtal.

5.2
Restaurangen förbinder sig att inte till tredje man avslöja den information som utbytes mellan Restaurangen och Orderfy. Detta inkluderar, men begränsas inte till; affärsstrategier, prisuppgifter, inkomster, utgifter och orderinformation. Restaurangen äger inte rätt att använda någon typ av material eller information som på något sätt kan skada ryktet för Orderfy och dess tjänster.

6 ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1
Orderfy garanterar inte att mjukvara eller tjänster tillhandahållna av Orderfy eller
tredje part som Orderfy ansvarar för är fria från fel eller driftstörningar. Orderfys ansvar för sådana fel är begränsat till att Orderfy kommer att göra sitt yttersta för att åtgärda felen.

7 .GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

7.1
Restaurangen har bindningstid och uppsägningstid enligt överenskommelse. Krav vid uppsägning från restaurangen är att det sker skriftligt via mail till Orderfy.

7.2
Orderfy äger rätten att säga upp detta avtal med omedelbar verkan.

8 Ändringar och tillägg

8.1
Ändringar och tillägg till Partneravtal ska göras av Orderfy och meddela restaurangen skriftligen (inkluderat e-post). Ändringarna och tilläggen träder i kraft en månad från det att restaurangen tagit del av villkoren.

9. TVIST

9.1
Tvist angående tolkning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.